Inloggen - Bent u journalist of redacteur?

Medialunch

Gebruiksvoorwaarden

VIDM.nl en Vakerindemedia.nl zijn onderdeel van Mediaplatform VIDM - eenmanszaak -, kantoorhoudende te Havenstraat 60, 3861 VZ te Nijkerk. Waar Mediaplatform VIDM staat kan ook VIDM.nl en Vakerindemedia.nl gelezen worden.
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Mediaplatform VIDM en gebruiker van deze website. De gebruiker accepteert de gebruiksvoorwaarden wanneer zij (of hij) gebruik maakt van deze website. Mediaplatform VIDM kan de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van de website aanpassen, beperken, uitbreiden en/of buiten dienst stellen.
De gebruiker mag deze website, respectievelijk de inhoud van deze website naar alle redelijkheid gebruiken in de uitoefening van een bedrijf of beroep en/of voor commerciële doeleinden, indien het de delen van de site niet gebruikt om deze boodschap te verkondigen die hier niet voor bestemd zijn. Hiermee bedoelen we de onderdelen van de site die voor algemeen gebruik zijn. Als Mediaplatform VIDM van mening is dat dit het geval is houdt zij het recht voor om deze te verwijderen.

Let op: Kijk goed welk lidmaatschapsvorm (Basis-, Pro- of VIP-lidmaatschap) het beste bij jouw behoefte past. Overstappen naar een andere vorm gedurende je lidmaatschapsperiode kan altijd, er vindt dan echter geen verrekening plaats van lidmaatschapsgelden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Mediaplatform VIDM, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van Mediaplatform VIDM, de nieuws- en artikelendatabank van Mediaplatform VIDM en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Mediaplatform VIDM en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediaplatform VIDM mag (de informatie opgenomen op) de website van Mediaplatform VIDM niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van VIDM.nl en Vakerindemedia.nl zijn voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediaplatform VIDM vereist, met dien verstande dat Mediaplatform VIDM vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Mediaplatform VIDM of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van Mediaplatform VIDM; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Mediaplatform VIDM; (c) niet de indruk wekken dat Mediaplatform VIDM u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van VIDM.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Mediaplatform VIDM.

Als de gebruiker deze website, respectievelijk de inhoud van deze website, gebruikt voor andere doelen of op een andere wijze dan bedoeld door Mediaplatform VIDM, zulks ter beoordeling van Mediaplatform VIDM, is het Mediaplatform VIDM toegestaan om de toegang tot de websites met onmiddellijke ingang te beïindigen zonder verdere voorafgaande berichtgeving aan de gebruiker. Bij misbruik kunnen juridische stappen volgen richting de gebruiker. Mediaplatform VIDM is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Mediaplatform VIDM kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de website www.vidm.nl of www.vakerindemedia.nl. Mediaplatform VIDM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn. Www.vidm.nl/www.vakerindemedia.nl en daarmee Mediaplatform VIDM is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Mediaplatform VIDM.

Mediaplatform VIDM is niet aansprakelijk voor de eigen informatie of informatie van derden op VIDM.nl en Vakerindemedia.nl als deze foutief (of onjuist of onvolledig) op deze sites staan. Ook de informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker moet altijd door de gebruiker op juistheid worden geverifieerd. De artikelen, checklists, columns, persberichten, video's en audio's en andere informatie die Mediaplatform VIDM publiceert worden aangeboden als algemeen handvat voor (communicatie) handelingen. De toepasbaarheid van een model in concrete gevallen dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker en de gebruiker is zelf verantwoordelijk hiervoor. In geval van gebruik van het model, dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt.

Wanneer een gebruiker informatie (in welke vorm dan ook) plaatst op de website en/of deelneemt aan een mogelijkheid om te reageren op de website dan is het niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen/ video's te gebruiken die in strijd zijn met de wet of de goede zeden. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.

Mediaplatform VIDM behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - om in hetgeen door de gebruiker aan Mediaplatform VIDM ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij redactioneel, uitgeverstechnisch of anderszins dienstig of gewenst oordeelt.

Mediaplatform VIDM behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden. Mediaplatform VIDM is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Het is Mediaplatform VIDM onbeperkt toegestaan om door gebruiker aangeleverd materiaal (tekst, foto's & video) te (her)gebruiken in alle uitgaven, hetzij print hetzij digitaal van Mediaplatform VIDM en/of met Mediaplatform VIDM gelieerde ondernemingen en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden en hetzij op enigerlei andere wijze al dan niet commercieel te (her)gebruiken.

Mediaplatform VIDM is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. Mediaplatform VIDM is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden indien de websites en/of diensten niet beschikbaar of toegankelijk zijn.

De gebruiker dient de toegangscode(s) tot deze websites vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan om deze aan derden beschikbaar te stellen. De gebruiker is zelf verplicht om de persoonsgegevens die zij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden.

Indien er acties vanuit Mediaplatform VIDM worden gehouden met kortingscodes kunnen de abonnees die al betaald hebben op basis hiervan geen restitutie van hun abonnementsgeld claimen. Ongeacht de korting die we geven in de actie.
Alle aanbiedingen die Mediaplatform VIDM doet zijn vrijblijvend. Mediaplatform VIDM mag er dus nog op terugkomen tot het moment waarop u de aanbieding hebt geaccepteerd, maar ook nog binnen 48 uur nadat u de aanbieding hebt geaccepteerd.

Mediaplatform VIDM mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Mediaplatform VIDM zal u voorafgaand aan een wijziging informeren.
Indien u dan het recht heeft om de overeenkomst te beïindigen, dan zal Mediaplatform VIDM u daar ook op wijzen en mag u de overeenkomst beïindigen voordat de wijziging ingaat.

Alleen u mag van uw abonnement gebruik maken. Als er toch iemand anders gebruik van maakt, blijft u verantwoordelijk.
Als Mediaplatform VIDM uw aanvraag niet accepteert, dan hoeft Mediaplatform VIDM daar geen reden voor te geven.
Een abonnement wordt aangegaan voor een minimumduur van 12 maanden. Na het aflopen van het abonnement (12 maanden na afsluiten of verlenging) wordt de mogelijkheid aangeboden om weer voor 12 maanden te verlengen. U hoeft dus niet schriftelijk op te zeggen, want als u niet verlengt, loopt het abonnement automatisch af.
Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Mediaplatform VIDM op u (bijvoorbeeld wat u nog aan rekeningen moet betalen) meteen opeisbaar. Als Mediaplatform VIDM een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat u uw rekeningen niet op tijd betaalt, moet u de resterende abonnementsvergoedingen aan Mediaplatform VIDM betalen. Dit heeft geen invloed op andere rechten van Mediaplatform VIDM. Als Mediaplatform VIDM bijvoorbeeld meer schade heeft geleden, mag Mediaplatform VIDM u voor die schade ook aanspreken.

Mediaplatform VIDM mag het abonnement meteen beïindigen als u schuldsanering of surseance van betaling hebt aangevraagd of die aan u is verleend, u uw faillissement aanvraagt of failliet bent verklaard of u uw verplichting(en) onder uw overeenkomst niet nakomt.

Mediaplatform VIDM zal na het sluiten van de overeenkomst zo snel mogelijk de overeengekomen producten en/of diensten leveren. Mediaplatform VIDM streeft ernaar dit binnen twee werkdagen te doen. Dit kan anders zijn als Mediaplatform VIDM dat van tevoren aangeeft.

Mediaplatform VIDM wil u graag ongestoord gebruik laten maken van haar diensten, maar kan niet garanderen dat de kwaliteit daarvan altijd en overal even goed is.

Voordat u gebruik maakt van een aanvullende dienst, moet u zelf nagaan of uw apparatuur en/of uw abonnement daarvoor geschikt is en of er aanvullende (dienst)voorwaarden gelden. Als uw abonnement eindigt, eindigen per die datum automatisch alle aanvullende diensten.

Aanvullende diensten worden voor de duur van uw abonnement geleverd. Heeft u bijvoorbeeld een abonnement van 12 maanden en upgrade u uw abonnement na 7 maanden dan gaat het nieuwe abonnement per upgradedatum in. Het oude abonnement vervalt als u voor een ander abonnement kiest. Ongeacht het moment waarop u voor een upgrade (duurder abonnement) kiest, wordt er geen korting gegeven op basis van het eventueel al bestaande abonnement.

U mag onze producten en diensten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die zijn verstrekt. U mag niet 'spammen', anderen lastig vallen of overlast veroorzaken. Als er bepaalde regels, dienstvoorwaarden of bijvoorbeeld een fair use policy van toepassing is op de diensten, zal u zich ook daaraan moeten houden. Ingeval van misbruik kunnen wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beïindigen.
U mag de overeenkomst, het abonnement, de rechten en/of verplichtingen daaronder niet overdragen aan een ander, zonder schriftelijke toestemming van Mediaplatform VIDM.

Als u tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst (bijvoorbeeld door anderen te spammen), dan zal u Mediaplatform VIDM vrijwaren en schadeloos stellen voor aanspraken van derden die daarmee verband houden. Mediaplatform VIDM is niet aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan omzet- en winstderving.
In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld een storing die niet aan Mediaplatform VIDM kan worden toegerekend, is Mediaplatform VIDM niet aansprakelijk.

Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen.
Mediaplatform VIDM mag haar onderneming aan een ander overdragen. Als Mediaplatform VIDM dat doet, dan kunt u vanaf dat moment alleen die andere onderneming nog aanspreken. Als Mediaplatform VIDM slechts een deel overdraagt, dan kunt u zowel die andere onderneming als Mediaplatform VIDM blijven aanspreken.

Als u een klacht heeft, kunt u deze binnen twee maanden bij Mediaplatform VIDM melden. Neem hiervoor contact op met de klantenservice, of stuur een brief aan Mediaplatform VIDM, afdeling klachten, Valkenhof 73, 3862 LL Nijkerk. Vermeld altijd uw telefoonnummer bij de klacht.
Mediaplatform VIDM doet haar best om binnen 30 dagen op uw klacht te reageren. Mocht het Mediaplatform VIDM niet lukken om binnen 30 dagen te reageren, dan laat Mediaplatform VIDM u dit weten, ook wanneer Mediaplatform VIDM verwacht wel inhoudelijk op uw klacht te kunnen reageren.

In de maanden juli en augustus is Mediaplatform VIDM i.v.m. de zomervakantie minder goed in staat om alle berichten op kort termijn te kunnen beantwoorden.
Mediaplatform VIDM behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder iedereen daarvan op de hoogte
Inloggen